Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht organisaties om haar klanten/partners te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. Pocos hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Pocos is dé serviceprovider die zich richt op de zakelijke markt in Nederland. Bij het aanbieden van onze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken. Pocos levert telecomdiensten niet direct aan de eindgebruikers. Voor de levering van diensten maakt Pocos gebruik van partners. Dit betekent dat Pocos vaak uw persoonlijke gegevens indirect via uw eigen dienstverlener ontvangt. Uw eigen dienstverlener is de partij met wie u een contract voor de levering van telecomdiensten hebt afgesloten. Pocos verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens, tenzij wij deze via uw partner hebben ontvangen dan wel u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Met de partners van onze diensten sluiten wij verwerkersovereenkomsten waardoor uw gegevens bij ons in veilige handen zijn.

 

Welke gegevens?

Als u contact opneemt met Pocos, dan slaan wij de door u opgegeven naam, telefoonnummer en/of e-mailadres op. Indien u partner wordt van Pocos worden uw naam, contactgegevens en getekende documenten opgeslagen. Daarbij zien wij graag uw geldige legitimatiebewijs in ter verificatie. Met het verstrekken van de informatie geeft u toestemming om de persoonsgegevens te verwerken voor de hierna omschreven doeleinden.

 

Welk doel?

Pocos verzamelt en verwerkt de verkregen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Gegevens delen met anderen?

Pocos deelt geen gegevens met derden, tenzij:

Pocos sluit een verwerkingsovereenkomst met partijen waarbij Pocos in opdracht hun gegevens verwerkt. Daarin wordt afgesproken dat deze partijen hetzelfde doel, mate van vertrouwelijkheid en beveiligingsniveau hanteren als wij doen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Zo stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Deze maatregelen hebben bovendien een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, zullen wij deze 7 jaar bewaren, vanwege onze wettelijke plicht. Na deze periode zullen wij deze gegevens verwijderen. Als er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden, dan kunnen de genoemde termijnen worden aangepast.

 

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt uw verzoek schriftelijk sturen naar privacy@pocos.nl. Uw verzoek zal binnen 4 weken in behandeling genomen worden. U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij staken dan de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Met de geplaatste cookies verwerken wij geen persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de Social Media kanalen. Heeft u vragen hierover, neem dan contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.

 

Cookies Algemeen

Pocos gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zal de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Voor de werking van de website van Pocos wordt wel gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hierna wordt uitgelegd wat met de verkregen gegevens gedaan wordt.

 

Cookies

Om de website van Pocos goed te laten werken, worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine bestandjes die bij een bezoek aan de website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In het cookiebestandje wordt informatie opgeslagen. De functie van deze cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. U kunt cookies uitschakelen of verwijderen via uw browserinstellingen.

 

Social Media

Berichten op onze website kunt u delen via de Social Media buttons op de website. Deze Social Media kanalen plaatsen cookies. Daarmee verzamelen zij informatie. Voor de privacyverklaring van de verschillende Social Media kanalen verwijzen wij u naar het betreffende kanaal.

 

Nieuwsbrief

Alleen als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, ontvangt u deze. Voor verzending van de nieuwsbrief gebruiken we Mailchimp, waarbij zij ook cookies plaatsen. Voor de privacyverklaring van Mailchimp verwijzen wij u naar Mailchimp.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met Pocos via privacy@pocos.nl.